18 มีนาคม 2562 จี้ ทส.ลดขยะมากกว่าหน่วยอื่น 2 เท่า

ที่มา: https://www.thairath.co.th/content/1522031

รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ทส.จัดทำโรดแมปการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573 ยึดกรอบแนวคิดและหลักการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายในการเลิกใช้พลาสติกชนิดต่างๆ ภายในปี 2565 อาทิพลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม ถุงพลาสติกหูหิ้วขนาดความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน กล่องโฟมบรรจุอาหาร แก้วพลาสติกแบบบางใช้ครั้งเดียว หลอดพลาสติก เป็นต้น พร้อมนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ ร้อยละ 100 ภายในปี 2570 โดยให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) สื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งเป็นช่องทางที่ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความนิยม เช่น เผยแพร่คลิปวิดีโอสั้นผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจและยูทูบ เพื่อสร้างกระแสให้สังคมตระหนักถึงผลกระทบของขยะพลาสติก และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะ โดยเริ่มที่ลดการใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งและกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทั้งนี้เมื่อสังคมเริ่มตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติกมากขึ้น ในอนาคตอาจนำมาตรการทางกฎหมายหรือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ช่วยแก้ปัญหา ดังนั้นการเตรียมความพร้อมของคนในสังคมให้รับรู้ถึงสถานการณ์ปัญหา และค่อยๆ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกด้วยมาตรการที่เข้มข้นในอนาคต ทส.ยังได้ดำเนินโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย อาทิ มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ โดยกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ 2562 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2562 สำหรับประเมินผู้บริหารองค์การ สำหรับปลัดกระทรวง อธิบดี จำนวน 152 หน่วยงานและผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด ที่สำคัญกำหนดให้ทุกหน่วยงานภายใน ทส.มีเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานมากกว่ากระทรวงอื่น 2 เท่า ได้แก่ ขยะมูลฝอยของหน่วยงานที่ต้องส่งกำจัดลดลงอย่างน้อยร้อยละ 10 ลดการทิ้งพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งของหน่วยงานร้อยละ 20 และงดใช้โฟมบรรจุอาหารในหน่วยงานภาครัฐ.

female wrestling